Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Eco-way.pl
(pobierz jako pdf)

      1.Definicje użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);
1.3 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego Eco-way.pl;
1.4 Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.Eco-way.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
1.5 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.6 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Eco-Way a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.7 Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 827);
1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru

       2.Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.Eco-way.pl;
2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2.3 Dostępny pod adresem www.Eco-way.pl sklep internetowy Eco-way.pl prowadzony jest przez Eco-Way
2.4. Aministrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa polityki prywatności i ochrony danych osobowych.
2.5. Administrator oraz osoby upoważnione zobowiązują się do bezpiecznego przechowywania danych.
2.6. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora oraz osoby upoważnione do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP, telefon kontaktowy.
Dane adresowe kontaktowe:


Eco-Way Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Wałbrzyska 11 lok. 37
02-739 Warszawa
NIP: 5213857508
Regon: 382630713
KRS: 0000773295
BDO: 000125191

Konto bankowe:

Alior Bank S.A. 70 2490 0005 0000 4530 7138 7233


Pytania dot. zamówień mogą być kierowane na adres biuro@eco-way.pl lub tel: 224909499
Pytania dot. wymian, zwrotów i reklamacji mogą być kierowane na adres biuro@eco-way.pl lub pod numerem telefonu 224909499
2.4 Niniejszy regulamin określa w szczególności
1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
2. b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
2.5 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;
2.6 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Firma Eco-Way prowadząca sklep Eco-way.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni;
2.7 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.Eco-way.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk;
2.8 Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego;


3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach;
3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu;
3.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe;
3.4 Klient podczas rejestracji lub w późniejszym czasie może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenia pola [ ] „Wyrażam zgodę na otrzymywanie w przyszłości newslettera” na przesłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną przez Firmę Eco-Way  zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.) z którego w każdej chwili może zrezygnować;
3.5 Firma Eco-Way może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
1. a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
2. b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
3. c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Firmę Eco-Way za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy Eco-Way;
3.6 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Eco-Way
3.7 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;
3.8 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
2. b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
3. c) niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
4. d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Eco-Way;
5. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
6. f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

4. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia

4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.eco-way.pl, dokonać wyboru towaru, produktu, jego producenta, kolorystyki, wielkości a także pozostałych właściwości fizyko-technicznych towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;
4.2 Wybór zamawianych Towarów i Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;
4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
4.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
1. a) przedmiotu zamówienia,
2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
3. c) wybranej metody płatności,
4. d) wybranego sposobu dostawy,
5. e) czasu dostawy
4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe;
4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Firmą Eco-Way Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;
4.7 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną:"Potwierdzenie otrzymania zamówienia”, zawierającą ostatecznie potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
4.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej i potwierdzenie przez niego zakupów poprzez przycisk „Potwierdź złożenie zamówienia”;
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5. Nabycie towaru w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na terenie UE dla podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych

5.1 Kiedy czynność/transakcja jest uznawana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów? Czynność jest uznawana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, gdy gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
1. a) towar zostanie wywieziony z terytorium kraju, rozumianego jako terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz następuje w celu wykonania czynności określonych w art. 7 ustawy VAT na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski;
2. b) transakcja została wykonana na rzecz kontrahenta, który jest podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE;
5.2 Kto jest kontrahentem wewnątrzwspólnotowych transakcji?
Kontrahentem jest podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE) lub jest osobą prawną lub fizyczną niebędącą podatnikiem VAT, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE);

6. Dostawa

6.1 Dostawa Towarów odbywa się do poszczególnych krajów oraz pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia;
6.2 Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, Firm Kurierskich, Firm Spedycyjnych, lub w przypadku większych zamówień Transportu Własnego;
6.3 Termin realizacji dostawy wynosi do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dostawa przesyłek zagranicznych wynosi do 30 dni roboczych;
6.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.eco-way.pl;
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki, paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie Klienta);

7. Ceny i metody płatności

7.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki;
7.2 Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
1. a) przelewem na numer konta bankowego,
2. b) płatnością e-przelewem bądź kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Paypal lub dotpay
3. c) płatnością której podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
4. d) zapłata kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

7.3 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
7.4 Zamówienia z opcją płatności za pobraniem są możliwe do złożenia tylko do kwoty maksymalnie 2000 zł. Zamówienia na kwoty przekraczające próg 2000 zł są realizowane tylko z opcją przedpłaty

8. Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Eco-way.pl
Eco Way Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Wałbrzyska 11, lok. 37
02-739 Warszawa
Tel: 224909499
(pn-pt,9-17)
biuro@eco-way.pl

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres biuro@eco-way.pl. Jeżeli skorzystają z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Produkty i Towary nie mogą nosić znamion użytkowania (poza standardowymi czynnościami, które Konsument mógłby sprawdzić w sklepie, stacjonarnym tj. kompletność części, jakość wykonania), w przeciwnym przypadku firma Eco-Way będzie miała prawo naliczyć dodatkowe koszty, związane z utratą wartości przez produkt, który był użytkowany przez Konsumenta.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Eco-Way, ul Wałbrzyska 11 lok. 37 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9.Odpowiedzialność za wady towaru. Reklamacje

9.1. ECO WAY SP. Z O.O. SP.K. odpowiada przed konsumentem za wady towaru z umową zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym.
9.2. W przypadku niezgodności towaru z umową klient powinien postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się tutaj.
9.3. ECO WAY SP. Z O.O. SP.K.  ustosunkuje się do reklamacji klienta w ustawowo przewidzianym terminie od momentu złożenia kompletnej reklamacji.
9.4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty zwrotu towaru do klienta ponosi ECO WAY SP. Z O.O. SP.K.
9.5. ECO WAY SP. Z O.O. SP.K. zastrzega, że mogące wystąpić nieznaczne różnice dotyczące zdjęć towarów a ich rzeczywistym wyglądem lub wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje, szczegóły itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
9.6. Wyłącza się odpowiedzialność ECO WAY SP. Z O.O. SP.K. z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia) w przypadku gdy klientem (lub wskazanym przez klienta innym kupującym) jest Przedsiębiorca.
9.7. Szczególne okresy gwarancji to:
9.7.1 Dwadzieścia cztery miesiące na urządzenie oraz sześć miesięcy na akcesoria (niezależnie od tego czy wchodzą one w skład pakietu sprzedażnego urządzenia czy też sprzedawane są oddzielnie) w tym bateria,  ładowarka itp.
9.7.2. Okres gwarancji na urządzenie oraz podzespoły przy zakupie na firmę (przez Przedsiębiorcę) ulega skróceniu o połowę czyli z 24 miesięcy do 12 miesięcy.10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

10.1 Firma Eco-Way podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów;
10.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Firmę Eco-Way o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego;
10.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Eco-Way,ul Wałbrzyska 11 lok. 37 Warszawa  , mailowo pod adres: biuro@eco-way.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego;
10.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu;
10.5 Firma Eco-Way zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

11. Postanowienia końcowe

11.1 Firma Eco-Way jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. Firma Eco-Way posiada również odpowiednie licencje do używania zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. Firma Eco-Way nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej;
11.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Eco-Way a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
11.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Eco-Way prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwemu ze względu na siedzibę Eco-Way;
11.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;

12. Ochrona danych osobowych


12.1 Eco-Way konrad Wiśniewski jest administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (RODO).
12.2.  Dane osobowe są przetwarzane w celu: zawarcia i wykonania umowy; wykrywania nadużyć i zapobiegania im; tworzenia zestawień, analiz i statystyk; ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń; przetwarzania danych transmisyjnych; marketingu bezpośredniego.
12.3. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również - w razie potrzeby - instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelności i ich pełnomocnikom.
12.4. Eco-Way Konrad Wiśniewski zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia RODO, tzn. umożliwia dostęp do własnych danych osobowych (informację o danych, kopię danych); sprostowanie danych; usunięcie danych (przetwarzanych bezpodstawnie); ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych - stosownie do złożonego wniosku); przeniesienie danych do innego administratora danych.
12.5. Eco-Way Konrad Wiśniewski zapewnia realizację prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub interesu publicznego.
12.6. Eco-Way Konrad Wiśniewski zapewnia realizację prawa wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
12.7. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowycj Abononent powinien kierować na adres : biuro@eco-way.pl lub pocztą: Inspektor Ochrony Danych Eco-Way, ul. Wałbrzyska 11 lok. 37, 02-739 Warszawa             


000125191